Z uwagi na kwarantannę pracowników Wydziału Komunikacji w Myśliborzu, wszelkie podania/wnioski należy wrzucać do przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

OTWARTE KONKURSY OFERT


Myślibórz, dnia 6 listopada 2020 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2021 r.

 

OGŁOSZENIE (DOC)

OGŁOSZENIE (PDF)


Myślibórz, dnia 6 listopada 2020 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2021

Ogłoszenie o konkursie (doc)

Ogłoszenie o konkursie (pdf)

Formularz oferty


Myślibórz, dnia 15 października 2020 roku

OGŁOSZENIE - NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023”.

Ogłoszenie o naborze (pdf)

Ogłoszenie o naborze (doc)

Formularz zgłoszeniowy


Myślibórz, dnia 15 października 2020 roku

 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Myśliborzu na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z § 10 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023.

 

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pod numerem tel. 95 747 23 03 wew. 507

Ogłoszenie o konkursie (pdf)

Ogłoszenie o konkursie (doc)

Formularz oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU: PROWADZENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA MAKSYMALNIE 14 WYCHOWANKÓW W LATACH 2021-2023.


Myślibórz, dnia 9 czerwca 2020 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku


Myślibórz, dnia 14 kwietnia 2020 roku

Uwaga! Zmiana terminu realizacji zadań oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku

Na podstawie ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Zarząd Powiatu w Myśliborzu  na podstawie Uchwały Nr 101/372/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku  dokonał zmiany terminu realizacji zadania oraz rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wprowadzono następujące zmiany:

Realizacja zadań nastąpi w terminie od 15.06 - 30.11.2020 roku i obejmować będzie okres zawarty w umowie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2020 roku.  

Uchwała w załączeniu


Myślibórz, dnia 19 lutego 2020 roku

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu myśliborskiego w 2020 roku z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 2. ochrony i promocji zdrowia
 3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego
 6. pomocy społecznej

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 11 marca 2020 roku do godziny 13:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Formularz oferty

Formularz Sprawozdania

Ramowy wzór umowy

Instrukcja wypełniania oferty

 


 Myślibórz, dnia 5 listopada 2019 roku

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020.

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020


Myślibórz, dnia 5 listopada 2019 roku

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

 


Myślibórz, dnia 14 czerwca 2019 roku

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu myśliborskiego w 2019 roku z zakresu:

1) Ochrony i promocji zdrowia

2) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 5 lipca 2019 roku do godziny 12:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Formularz oferty

Formularz Sprawozdania

Ramowy wzór umowy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 


Myślibórz, dnia 08 maja 2019 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 688) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Myśliborzycach z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „SENIORIADA - 2019” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15.05.2019 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego.

 


Myślibórz, dnia 08 maja 2019 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 688) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Dębnie z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Zorganizowanie Dnia Matki, Ojca i Dnia Inwalidy” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15.05.2019 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego.

 


Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) ochrony i promocji zdrowia;

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

4)porządku i bezpieczeństwa publicznego;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) pomocy społecznej.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu myśliborskiego w 2019 roku z zakresu:

 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Pomocy społecznej

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 26 lutego 2019 roku do godziny 15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2019 ROKU


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku

 


Myślibórz, dnia 14 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 14 listopada 2018 roku

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU w MYŚLIBORZU

 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r.”

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego

 


 

Myślibórz, dnia 30 października 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Abstynenta „Życie” w Dębnie z siedzibą w Dębnie z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06.11.2018 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego.


Myślibórz, dnia 17 października 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego „Estera” z siedzibą w Myśliborzu z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą „Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 24.10.2018 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego.


 Myślibórz, dnia 8 października 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Ogniska Wychowawczego „Nasz Dom” z siedzibą w Dębnie z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wyjazd Edukacyjny – Patriotyczny Młodzieży Trzy 100 – lice na 100 – lecie Niepodległej” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15.10.2018 roku do godziny 16:00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego.


Myślibórz, dnia 05 września 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Klub Sportowy „Chrobry” Boleszkowice z siedzibą w Boleszkowicach, adres: ul. Sportowa 1, 74-407 Boleszkowice z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12.09.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 05 września 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Związku Dzieci Wojny z siedzibą w Myśliborzu, adres: ul. Łużycka 4/9 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „II Kongres Sejmowy Polskich Dzieci Wojny” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12.09.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 30 sierpnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Myśliborzu adres: ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Koncert międzypokoleniowy Napiszę Do Ciebie z Dalekiej Podróży” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06.09.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 30 sierpnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Miejskiego Klubu Sportowego Osadnik w Myśliborzu, adres: ul. 11 – go Listopada 1a 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Turnieje piłki nożnej – z podwórka na stadion” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06.09.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 28 sierpnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Instytutu Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki w Myśliborzu adres: ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „II Myśliborski Kongres Miłosierdzia” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 04.09.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 6 sierpnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego „Koła Chłopów Wiejskich w Różańsku” z siedzibą w Różańsku z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Sto kilometrów na stulecie – bieg imienia Legionisty Michała Gawlasa”.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 13.08.2018 roku do godziny 16.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

 

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 6 sierpnia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia „Mój Dom” z siedzibą w Barlinku z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wakacyjny wyjazd do Wrocławia”.

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 13.08.2018 roku do godziny 16.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

 

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 6 sierpnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Tenisa Ziemnego „Open” Myślibórz z siedzibą w Myśliborzu z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Letnie spotkania tenisowe” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 13.08.2018 roku do godziny 16.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

 

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 10 lipca 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia „Z biegiem Myśli” z siedzibą w Myśliborzu z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Spotkanie z muzyką polską” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 17.07.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego

 

 


Myślibórz, dnia 30 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tanecznego „Mali Cychrowiacy” z siedzibą w Cychrach adres: ul. Jana Pawła II 85, 74-404 Cychry z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Spełniamy marzenia – wycieczka do Krakowa” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06.06.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 22 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego w Szczecinie adres: ul. Sowińskiego 72D/8 70-236 Szczecin z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 29.05.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 22 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Miłośników Dębna adres: ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Cykl plenerów malarskich” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 29.05.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 9 kwietnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie, ul. Pułaskiego 22 74-400 Dębno z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „W zdrowym ciele zdrowy duch” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 16.04.2018 roku do godziny 16.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 5 kwietnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Myśliborzu adres: Myśliborzyce 46, 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Udział w igrzyskach sportowo – rekreacyjnych samorządów powiatowych” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12.04.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Myślibórz, dnia 20 marca 2018 roku

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Szlak Templariuszy w Chwarszczanach adres: Chwarszczany 4B 74-407 Boleszkowice z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Konferencja Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczpospolitej” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 27.03.2018 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

            W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2) ochrony i promocji zdrowia

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

4) turystyki i krajoznawstwa

5) porządku i bezpieczeństwa publicznego

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 27 marca 2018 roku

Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Załącznik do Uchwały - Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2018 ROKU

 


Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Wyniki otwartego konkursu ofert


OGŁOSZENIE
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W MYŚLIBORZU


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu działając na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 197/667/2017 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2017r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 listopada 2016r. Nr XXV/146/20146 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017”

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu:

 1. Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020 – okres realizacji zadania od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2020r. Na realizację zadania przewidziane są środki finansowe w wysokości 2.005.175,00 zł.
 2. Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017 – 2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych – okres realizacji zadania od dnia 01.11.2017r. do dnia 31.08.2018r. Na realizację zadania przewidziane są środki finansowe w wysokości 705.600,00 zł.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego

Rozstrzygnięcie konkursu


OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Myśliborzu, ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Warsztaty polsko – litewskie pod hasłem Pszczelnik 2018” .

            Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 28.08.2017 roku do godziny 16.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

 

Myślibórz, dnia 21 sierpnia 2017r.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego

 


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nasz Dom w Dębnie z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wyjazd edukacyjno – rekreacyjny wychowanków Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nasz Dom w Dębnie” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 14 lipca 2017 roku do godziny 14.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

 

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Pora Seniora w Powiecie Myśliborskim” .

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 02.06.2017 roku do godziny 14.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

 

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Dębnie ul. Pułaskiego 22, 74-400 Dębno z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Po zdrowie jedziemy nad morze” .

            Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 05.05.2017 roku do godziny 14.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

            W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego

 


OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Myśliborzu, ul. Kościelna 17, 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „III Myśliborskie Sympozjum Miłosierdzia pod hasłem Wychowawca Człowiekiem Miłosierdzia” .

            Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 16.03.2017 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego   w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

            W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Myśliborzu, Myśliborzyce 46 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Udział w igrzyskach sportowo – rekreacyjnych samorządów powiatowych” .

            Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 16.03.2017 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

            W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU  Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ   

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU  Z ZAKRESU OCHRONY I  PROMOCJI ZDROWIA

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU  Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

UCHWAŁA NR  157/506/2017 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku

Wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej

Wzór formularza oferty realizacji zadania publicznego

Wzór formularza sprawozdania z wykonania zadania publicznego

UCHWAŁA NR  157/507/2017 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku


OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła     w Dębnie, Pl. Konstytucji 3 Maja 2, 74-400 Dębno z pominięciem otwartego konkursu ofert  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Wyjazd młodzieży gimnazjalnej z Dębna i okolic na spektakl teatralny do teatru współczesnego w Szczecinie” .

            Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 08.12.2016 roku  do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


 OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Abstynenta „Życie”  z siedzibą w Dębnie, ul. Kościuszki 23a, 74-400 Dębno z pominięciem otwartego konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: „Trzeźwe życie sposobem na nowe życie” .

            Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 28.11.2016 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatmysliborski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Tenisa Ziemnego „OPEN” Myślibórz z siedzibą w Myśliborzu, ul. Lipowa 18a, 74-300 Myślibórz z pominięciem otwartego konkursu ofert  z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Z tenisem sportowo i zdrowo” .

            Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21.11.2016 roku do godziny 15.00 w formie pisemnej: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mysliborz@hot.pl.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego


Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku

Wyniki otwartego konkursu oferta na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

UCHWAŁA NR 127/408/2016 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 października 2016 roku

UCHWAŁA NR 127/409/2016 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 10 października 2016 roku


Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 118/375/2016 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert 

UCHWAŁA NR 116/368/2016 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

załącznik do uchwały


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR  115/359/2016 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok

Uchwała nr 113/353/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zaktualizowany harmonogram

Zaktualizowany kosztorys


Nabór na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2016

 

UCHWAŁA NR 57/181/2015 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

UCHWAŁA NR 204/896/2014 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w roku 2014.

 

UCHWAŁA NR 179/809/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w 2014 r.

 

Zarządzenie Nr 30/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta Parafii p. w. św. Krzyża w Myśliborzu dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: „I Kongres Miłosierdzia Bożego”

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do oferty do dnia 30 września 2013 r. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatmysliborski.pl

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie

Powiatu Myśliborskiego

 

W dniu 5 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w roku 2013 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Suma przyznanych dotacji wynosi 4.000 zł.

 

 

Zestawienie ofert oraz kwot przyznanych dotacji

 

 

Informacja dla oferentów, którzy otrzymali dotację:

Jeżeli kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

 

Zaktualizowany kosztorys

Zaktualizowany harmonogram

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Myśliborskiego

 

W dniu 11 kwietnia 2013 r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w roku 2013 z obszaru edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Suma przyznanych dotacji wynosi 6.000 zł.

 

Zestawienie ofert oraz kwot przyznanych dotacji

 

Informacja dla oferentów, którzy otrzymali dotację:

Jeżeli kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

 

Zaktualizowany kosztorys

Zaktualizowany harmonogram

OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ  W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu  ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2013 w zakresie : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Formularz zgłoszeniowy nabór na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

W ROKU 2013

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXI/290/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 

 

 

 

I. Rodzaj zadania

1. W ramach konkursu wyznaczono zadania o zasięgu i charakterze powiatowym lub ponadpowiatowym    w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

a) Organizacja przedsięwzięć propagujących zdrowy i aktywny tryb życia;

b) Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, turniejów, olimpiad, zgrupowań, obozów sportowych oraz innych wydarzeń popularyzujących rozwój kultury fizycznejo zasięgu, co najmniej powiatowym;

c) Uczestnictwo młodzieży reprezentującej powiat w zawodach, rozgrywkach, turniejach i pokazach z rożnych dziedzin sportu o zasięgu, co najmniej wojewódzkim.

 

2. Zlecenie zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych

Dotacja na realizację zadań w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu– 4.000 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

2. Wymagane dokumenty:

a) oferta, sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6  poz. 25),

b) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Nie wymaga się przedłożenia ww. zaświadczenia w przypadku organizacji wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Myśliborskiego(tj. stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej) – zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w 2013 roku, w terminie wskazanym w ofercie.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

3. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania.

4. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

5. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców z terenu Powiatu Myśliborskiego.

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu)  w terminie do dnia 6 maja 2013r.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie  z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

4. W przypadku składania przez jedną organizację kilku ofert w ramach ww. zadania komplet załączników określonych w pkt 3 może być dołączony do jednej oferty.

5. Druk oferty o wsparcie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej www.powiatmysliborski.pl (zakładka: przydatne informacje, NGO, otwarte konkursy ofert), Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatmysliborski.pl (zakładka otwarte konkursy ofert) lub otrzymać w Biurze ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22 (I piętro, pokój 103).

 

6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

7. Oferty złożone na innych drukach, po terminie, zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia (pisemnego, mailowego lub telefonicznego) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

1. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

2. Oceny formalnej składanych ofert dokona pracownik wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej, która jest powoływana i działa zgodnie z zapisami rozdziału XIII załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXI/290/2012 z dnia 19 grudnia 2012 rokuw sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

4. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

Szczegółowe kryteria wyboru oferty

Maksymalna liczba

punktów

1

Wartość merytoryczna projektu (w szczególności ponadgminny charakter zadania, zadanie adresowane do mieszkańców powiatu, sposób naboru uczestników, forma realizacji, zakładane rezultaty i sposób ich oceny, ewaluacja itp.)

20

2

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu

10

3

Zasoby lokalowe i sprzętowe wykazane w ofercie, odpowiednie do realizacji zadania

10

4

Koszt realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem staweki kosztów wynagrodzeń)

20

5

Wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji

10

6

Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

5

7

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

10

8

Dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Myśliborskim

10

9

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

5

 

5. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dotacji na realizację zadania.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu.

 

VII. Informacje o zrealizowanych zadaniach tego samego typu w roku 2012 oraz wysokość dotacji przekazanych na ich realizację.

W roku 2012 na zadanie z zakresu : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuprzyznano dotację w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych).

 

 

WZÓR

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W ROKU 2013

 

ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

 

ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXI/290/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

W ROKU 2013

 

I. Rodzaj zadania

1. W ramach konkursu wyznaczono zadania o zasięgu i charakterze powiatowym lub ponadpowiatowym  w zakresie edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

a)  Propagowanie działań proekologicznych i przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody;

b) Organizacja imprez propagujących walory przyrodnicze powiatu oraz imprez i wydarzeń turystyczno – krajoznawczych, w tym rajdów, zlotów, spływów kajakowych, zawodów, wycieczek oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców powiatu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

c) Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym organizacja szkoleń i konferencji;

d) Organizacja ogólnodostępnych konkursów turystyczno-krajoznawczych;

e) Podejmowanie działań mających na celu tworzenie i promocję markowych produktów turystycznych lokalnych i regionalnych w oparciu o wykorzystanie atrakcji krajobrazowo-przyrodniczych;

 

 

2. Zlecenie zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych

Dotacja na realizację zadań w zakresie edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 6.000 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

2. Wymagane dokumenty:

a) oferta, sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6  poz. 25),

b) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Nie wymaga się przedłożenia ww. zaświadczenia w przypadku organizacji wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Myśliborskiego(tj. stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej) – zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający   z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w 2013 roku, w terminie wskazanym w ofercie.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

3. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania.

4. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

5. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców z terenu Powiatu Myśliborskiego.

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu)                  

w terminie do dnia 8 marca 2013r.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

4. W przypadku składania przez jedną organizację kilku ofert w ramach ww. zadania komplet załączników określonych w pkt 3 może być dołączony do jednej oferty.

5. Druk oferty o wsparcie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej www.powiatmysliborski.pl(zakładka: przydatne informacje, NGO, otwarte konkursy ofert), Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatmysliborski.pl(zakładka otwarte konkursy ofert) lub otrzymać w Biurze ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22 (I piętro, pokój 103).

 

6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

7. Oferty złożone na innych drukach, po terminie, zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia (pisemnego, mailowego lub telefonicznego) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

1. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

2. Oceny formalnej składanych ofert dokona pracownik wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego  w Myśliborzu.

3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej, która jest powoływana i działa zgodnie z zapisami rozdziału XIII załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXI/290/2012 z dnia 19 grudnia 2012 rokuw sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

4. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

Szczegółowe kryteria wyboru oferty

Maksymalna liczba

punktów

1

Wartość merytoryczna projektu (w szczególności ponadgminny charakter zadania, zadanie adresowane do mieszkańców powiatu, sposób naboru uczestników, forma realizacji, zakładane rezultaty i sposób ich oceny, ewaluacja itp.)

20

2

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu

10

3

Zasoby lokalowe i sprzętowe wykazane w ofercie, odpowiednie do realizacji zadania

10

4

Koszt realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem staweki kosztów wynagrodzeń)

20

5

Wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji

10

6

Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

5

7

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

10

8

Dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Myśliborskim

10

9

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

5

 

5. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dotacji na realizację zadania.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu.

VII. Informacje o zrealizowanych zadaniach tego samego typu w roku 2012 oraz wysokość dotacji przekazanych na ich realizację.

W roku 2012 na zadanie z zakresu edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej przyznano dotację w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania  z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Sprostowanie do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

 ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2013  w zakresie edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

I. Informacje ogólne

Udział w pracach Komisji Konkursowych jest bezpłatny.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom na członków Komisji

W skład Komisji Konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

1) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;

 

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert;

 

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

 

4) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy

 

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

1) Udział w posiedzeniu Komisji.

 

2) Zapoznanie się z ofertami.

 

3) Sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym.

 

4) Zaopiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

 

5) Podpisanie protokołu posiedzenia komisji Konkursowej.

 

IV. Sposób, miejsce i termin zgłaszania kandydatury

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowych należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na członków Komisji Konkursowych” oraz nazwą zadania(należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 8 marca 2013 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

OGŁOSZENIE

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W MYŚLIBORZU

działając na podstawie pełnomocnictwa szczególnego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 129/523/2013 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 stycznia 2013 r. ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXIX/263/2012 w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu myśliborskiego

W dniu25 października 2012 r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w roku 2012 w zakresie prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Suma przyznanych dotacji wynosi 10.000 zł

 

Zestawienie ofert oraz kwot przyznanych dotacji

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu myśliborskiego

W dniu 27 września 2012 r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu myśliborskiego w roku 2012 w zakresie edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej. 

Suma przyznanych dotacji wynosi 6800 zł

Informacja dla oferentów, którzy otrzymali dotację:

Jeżeli kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

 

Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji

Wzory formularzy:

Zaktualizowany kosztorys

Zaktualizowany harmonogram

 

 

 

            ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

 

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2012   w zakresie Prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

I. Informacje ogólne

Udział w pracach Komisji Konkursowych jest bezpłatny.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom na członków Komisji

W skład Komisji Konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

1) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;

 

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert;

 

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

 

4) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy

 

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

1) Udział w posiedzeniu Komisji.

 

2) Zapoznanie się z ofertami.

 

3) Sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym.

 

4) Zaopiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

 

5) Podpisanie protokołu posiedzenia komisji Konkursowej.

 

IV. Sposób, miejsce i termin zgłaszania kandydatury

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowych należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na członków Komisji Konkursowych” oraz nazwą zadania(należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu)w terminie do dnia 8 października 2012r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W ROKU 2012

 

ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

 

ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu

Nr XVIII/174/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. 2012.780)

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

W ROKU 2012

 

I. Rodzaj zadania

1. W ramach konkursu wyznaczono zadania o zasięgu i charakterze powiatowym lub ponadpowiatowym  w zakresie Prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów.

 

2. Zlecenie zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych

Dotacja na realizację zadań w zakresie Prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 10.000,00zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

2. Wymagane dokumenty:

a) oferta, sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6  poz. 25),

b) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Nie wymaga się przedłożenia ww. zaświadczenia w przypadku organizacji wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Myśliborskiego(tj. stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej) – zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w 2012 roku, w terminie wskazanym w ofercie.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

3. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania.

4. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

5. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców z terenu Powiatu Myśliborskiego.

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu)                  

w terminie do dnia 11 października 2012r.

 

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie   z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

4. W przypadku składania przez jedną organizację kilku ofert w ramach ww. zadania komplet załączników określonych w pkt 3 może być dołączony do jednej oferty.

5. Druk oferty o wsparcie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej www.powiatmysliborski.pl(zakładka: przydatne informacje, NGO, otwarte konkursy ofert), Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatmysliborski.pl(zakładka otwarte konkursy ofert) lub otrzymać w Biurze ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22 (I piętro, pokój 103).

 

6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

7. Oferty złożone na innych drukach, po terminie, zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia (pisemnego, mailowego lub telefonicznego) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

1. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

2. Oceny formalnej składanych ofert dokona pracownik wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego                 w Myśliborzu.

3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej, która jest powoływana i działa zgodnie z zapisami rozdziału XIII załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XVIII/174/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

4. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

Szczegółowe kryteria wyboru oferty

Maksymalna liczba

punktów

1

Wartość merytoryczna projektu (w szczególności ponadgminny charakter zadania, zadanie adresowane do mieszkańców powiatu, sposób naboru uczestników, forma realizacji, zakładane rezultaty i sposób ich oceny, ewaluacja itp.)

20

2

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu

10

3

Zasoby lokalowe i sprzętowe wykazane w ofercie, odpowiednie do realizacji zadania

10

4

Koszt realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem staweki kosztów wynagrodzeń)

20

5

Wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji

10

6

Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

5

7

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

10

8

Dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Myśliborskim

10

9

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

5

 

5. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dotacji na realizację zadania.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu.

 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2012 w zakresie Edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej.

I. Informacje ogólne

Udział w pracach Komisji Konkursowych jest bezpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom na członków Komisji

W skład Komisji Konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert;

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

4) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

1) Udział w posiedzeniu Komisji.

2) Zapoznanie się z ofertami.

3) Sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym.

4) Zaopiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

5) Podpisanie protokołu posiedzenia komisji Konkursowej.

IV. Sposób, miejsce i termin zgłaszania kandydatury

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowych należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na członków Komisji Konkursowych” oraz nazwą zadania(należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu)w terminie do dnia 3 września 2012 r.

 

 

Załacznik  w spr naboru kandydatów

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W ROKU 2012

ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

 

ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XVIII/174/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. 2012.780)

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

W ROKU 2012

 

I. Rodzaj zadania

1. W ramach konkursu wyznaczono zadania o zasięgu i charakterze powiatowym lub ponadpowiatowym w zakresie Edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej:

a)  Propagowanie działań proekologicznych i przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody;

b) Organizacja imprez propagujących walory przyrodnicze powiatu oraz imprez i wydarzeń turystyczno – krajoznawczych, w tym rajdów, zlotów, spływów kajakowych, zawodów, wycieczek oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców powiatu;

c) Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym organizacja szkoleń i konferencji;

d) Organizacja ogólnodostępnych konkursów turystyczno-krajoznawczych;

e) Podejmowanie działań mających na celu tworzenie i promocję markowych produktów turystycznych lokalnych i regionalnych w oparciu o wykorzystanie atrakcji krajobrazowo-przyrodniczych.

 

2. Zlecenie zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych

Dotacja na realizację zadań w zakresie edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej – 6.800,00zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

2. Wymagane dokumenty:

a) oferta, sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6  poz. 25),

b) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Nie wymaga się przedłożenia ww. zaświadczenia w przypadku organizacji wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Myśliborskiego(tj. stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej) – zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w 2012 roku, w terminie wskazanym w ofercie.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

3. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania.

4. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

5. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców z terenu Powiatu Myśliborskiego.

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 10 września 2012r.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

4. W przypadku składania przez jedną organizację kilku ofert w ramach ww. zadania komplet załączników określonych w pkt 3 może być dołączony do jednej oferty.

5. Druk oferty o wsparcie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej www.powiatmysliborski.pl(zakładka: przydatne informacje, NGO, otwarte konkursy ofert), Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatmysliborski.pl(zakładka otwarte konkursy ofert) lub otrzymać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 22 (I piętro, pokój 111).

6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

7. Oferty złożone na innych drukach, po terminie, zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia (pisemnego, mailowego lub telefonicznego) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

1. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

2. Oceny formalnej składanych ofert dokona pracownik wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej, która jest powoływana i działa zgodnie z zapisami rozdziału XIII załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XVIII/174/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

4. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

Szczegółowe kryteria wyboru oferty

Maksymalna liczba

punktów

1

Wartość merytoryczna projektu (w szczególności ponadgminny charakter zadania, zadanie adresowane do mieszkańców powiatu, sposób naboru uczestników, forma realizacji, zakładane rezultaty i sposób ich oceny, ewaluacja itp.)

20

2

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu

10

3

Zasoby lokalowe i sprzętowe wykazane w ofercie, odpowiednie do realizacji zadania

10

4

Koszt realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem staweki kosztów wynagrodzeń)

20

5

Wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji

10

6

Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

5

7

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

10

8

Dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Myśliborskim

10

9

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

5

 

5. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dotacji na realizację zadania.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu.

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

 

 
 
 
 

W dniu 24 maja 2012 r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu myśliborskiego w roku 2012 z obszaru edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Suma przyznanych dotacji:

 • edukacja przyrodnicza, turystyczna i krajoznawcza – 2200 zł.
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 900 zł.

 

Informacja dla oferentów, którzy otrzymali dotację:

Jeżeli kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

 

Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji

Wzory formularzy:

Zaktualizowany kosztorys

Zaktualizowany harmonogram

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Listopad 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia