Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  w czasie stanu epidemicznego? We wszystkich lokalizacjach starostwa przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli bez konieczności wcześniejszego umawiania...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Uprawnienia dla niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu uprzejmie informuje że z dniem 1 stycznia 2010r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803). Przedmiotowy akt prawny wprowadził kilka istotnych zmian dotyczących procedury wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz katalogu orzeczeń uprawniających do otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany:

 1. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, (które traci ważność), może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 2. Starosta (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) wystawia legitymacje dokumentujące niepełnosprawność wyłącznie na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym od 1 stycznia 2010 nie uzyska legitymacji osoby niepełnosprawnej wnioskodawca legitymujący się wyłącznie orzeczeniem organu rentowego (KRUS, ZUS itp.).

Poniżej przedstawiono ulgi i uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym w zależności m.in. od wieku, stopnia niepełnosprawności oraz sytuacji zawodowej danej osoby. Pragnę zwrócić uwagę, że zawarte informacje, ze względu na specyfikę omawianej materii (dynamikę zmian w samych przepisach oraz ich interpretacji) mają charakter wyłącznie poglądowy a wymienione ulgi i uprawnienia nie stanowią katalogu zamkniętego.

Należy pamiętać, że:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie zaliczające do I grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a także orzeczenie zaliczające do II grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, a także orzeczenie zaliczające do III grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Biorąc powyższe pod uwagę w wielu przypadkach (z wyjątkiem m. in. prawa do otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej) możliwość korzystania z danej ulgi lub uprawnienia przysługuje na podstawie orzeczenia organu rentowego i nie ma konieczności uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia pieniężne:

1. Zasiłek pielęgnacyjny, wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej wg właściwości miejscowej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. opiekunowi niepełnosprawnego dziecka;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-go roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat (w formie dodatku opiekuńczego wypłacanego przez organ rentowy).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-go roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21-go roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uwaga: zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie pobierającej dodatek opiekuńczy  z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2. Zasiłek stały, wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej wg właściwości miejscowej.

Zasiłek stały przysługuje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, której dochody nie przekraczają kryterium dochodowego (informacji w sprawie kryteriów dochodowych udzielają ośrodki pomocy społecznej).

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku osoby w mieszkającej w gospodarstwie domowym wieloosobowym - różnicy między kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie.

Uwaga: Zasiłek stały nie przysługuje osobie, która pobiera świadczenie z organu rentowego.

3. Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje opiekunowi ustawowemu dziecka zaliczonemu do osób niepełnosprawnych a także opiekunowi osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-go roku życia, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się: orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym łącznie wskazania "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji" oraz "konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji",
 2. opiekunowi osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-go roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli opiekun ten nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad tą osobą. Katalog osób uprawnionych do otrzymania przedmiotowego świadczenia określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ustala w drodze decyzji ośrodek pomocy społecznej wg właściwości miejscowej.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 2. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty;
 3. dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu;
 4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

Ulgi za przejazdy PKP i PKS

Na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Podstawę do wydania legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy stanowi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 3. orzeczenie o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności ? dotyczy osób poniżej 24-go roku życia uczących się lub studentów poniżej 26-go roku życia.
 4. orzeczenie o umiarkowanym albo lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na schorzenie narządu wzroku (symbol niepełnosprawności w orzeczeniu 04 - O).

Legitymacje wystawione na podstawie orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowią podstawę do następujących ulg w przejazdach PKP (tylko 2 klasa) i PKS (bilety jednorazowe):

 1. 49 % ulgi dla niepełnosprawnego oraz 95 % ulgi dla opiekuna ? komunikacja "zwykła"
 2. 37 % ulgi dla niepełnosprawnego oraz 95 % ulgi dla opiekuna ? komunikacja pospieszna ,przyspieszona i "ekspresowaę.

Legitymacje wystawione na podstawie orzeczeń wymienionych w pkt b i c stanowią podstawę do następujących ulg w przejazdach PKP i PKS (bilety jednorazowe):

- 78 % ulgi dla niepełnosprawnego i opiekuna przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem. Oprócz legitymacji osoby niepełnosprawnej wymagana jest legitymacja przedszkolna, szkolna lub studencka albo skierowanie ? dotyczy niepełnosprawnego lub zaświadczenie (dotyczy opiekuna) wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, placówkęopiekuńczo-wychowawczą, jednostkę udzielająca świadczeń zdrowotnych, jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Legitymacje wystawione na podstawie orzeczeń wymienionych w pkt d stanowią podstawę do następujących ulg w przejazdach PKP i PKS (bilety jednorazowe):

37 % ulgi dla niepełnosprawnego oraz 95 % ulgi dla przewodnika osoby niewidomej (ukończone min. 16 lat) - komunikacja "zwykła", pospieszna, przyspieszona i "ekspresowa".

Należy pamiętać, że omówione powyżej zniżki na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego, przysługują również na podstawie orzeczeń organów rentowych, które są równoważne orzeczeniom o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Karta parkingowa

- dokument uprawniający do parkowania w miejscu do tego wyznaczonym oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych; szerzej na ten temat:http://eboi.powiatmysliborski.pl/dokumenty/karta/246.dhtml

Zwolnienie z opłat za abonament radiowo telewizyjny

Podstawę do zwolnienia z opłat abonamentowych stanowi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 2. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego wydane przez lekarza rzeczoznawcę lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydanej przez Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia.

Ponadto zwolnienie z przedmiotowej opłaty przysługuje również osobie, która ma ukończone 75 lat.

Zwolnienia określone powyżej nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

Ulga w Telekomunikacji Polskiej S.A. dla osób niepełnosprawnych

Podstawę do ulgi 50% za przyłączenie do sieci oraz abonament w niektórych popularnych planach taryfowych, stanowi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O),
 2. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu głosu, mowy i słuchu (symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L).

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

Czas pracy osoby niepełnosprawnej wynosi:

 1. 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
 2. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo - w przypadku zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Nie dotyczy to osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz w przypadku, gdy na wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz wyrazi zgodę na dłuższy czas pracy (koszt badań ponosi pracodawca).

Osobie niepełnosprawnej przysługuje również:

 1. dodatkowe 15 minut przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek,
 2. .
 3. dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych ? w przypadku zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 1. w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, (nie częściej niż 1 raz w roku),
 2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o którym mowa powyżej oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy (turnusy rehabilitacyjne) nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, turnusu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych.

O przedmiotowe dofinansowanie może ubiegać się osoba (opiekun) legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez organ rentowy (orzeczenie ZUS-u; orzeczenie KRUS-u wydane przed 1 stycznia 1998r.) przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania a także wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15; tel. 095 747 2303; oraz na stronie internetowej:http://pcprmysliborz.w.interia.pl/

Ulgi podatkowe

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez organ rentowy albo osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną ma prawo dokonać odliczeń od dochodów niektórych wydatków: np. na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu, wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Należy pamiętać, że kwestie odliczeń podatkowych i ich wysokości w przeważającej większości należą do spraw skomplikowanych, dlatego też przed dokonaniem odliczenia należy zwrócić się o wyjaśnienie do urzędu skarbowego lub działających na rynku biur rachunkowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myśliborzu oraz na stronie internetowej: http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/index.php?id=88&action=view&id_news=1953

Jacek Mazurowski

Przewodniczący Powiatowego Zespołu
d/s Orzekania o Niepełnosprawności

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Październik 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia