Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wraca do obsługi bezpośredniej. Jednak z ograniczeniami****   Starostwo Powiatowe w Myśliborzu informuje, że 08 lipca 2020 roku wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Jednakże w...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2019-09-02 15:09:00

ZAPROSZENIE DO PODANIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI USŁUGI

polegającej na opracowaniu "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024 dla Powiatu Myśliborskiego" oraz "Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego za lata 2018 i 2019."

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, w ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do podania szacunkowych wartości opracowania „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024 dla Powiatu Myśliborskiego” oraz ,,Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego za lata 2018 i 2019.”, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)).

 

1) Przedmiot zamówienia:

Wykonanie opracowania :

1. Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028

2. Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego za lata 2018 i 2019

 

2) Wymagania zamawiającego:

Termin realizacji prac, o których mowa w pkt 1 i pkt 2: w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. ostateczna wersja Programu Ochrony Środowiska i raportu.

 

3) Istotne warunki udziału w planowanym postępowaniu:

a) Wiedza oferenta.

Zamawiający za zdolnego do wykonania zamówienia uzna oferenta, który wykaże, że dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia

b) Doświadczenie oferenta.

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści oferentów, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę w zakresie opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

 

4) Sposób przygotowania propozycji cenowej:

Szacunkowe wartości za usługę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania cenowego). Oferta powinna być podpisana.

Dokumenty wymagane jako załączniki do oferty cenowej:

a) wykaz wykonanych usług w zakresie opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania cenowego);

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z wykazem ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, wiedzy i doświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania cenowego).

 

5) Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Szacunkowe wartości za usługę, przygotowane zgodnie z pkt 4, należy przesłać na adres mailowy przyroda@powiatmysliborski.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub złożyć osobiście w biurze obsługi klienta (parter) pod ww. adresem - w terminie do dnia 10 września 2019 r. do godziny 15.00.

 

6) Opis sposobu obliczenia ceny:

Wartość zamówienia, zwana dalej „ceną”, ma charakter ryczałtowy. Oferent obliczy cenę zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Cena zamówienia podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, w tym m.in.: obowiązującą w tym przedmiocie stawkę podatku VAT, koszty dojazdów oraz wszelkie inne przewidywane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji.

 

7) Inne informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy, celem kontynuowania dalszych negocjacji. Niniejsze zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia umowy z oferentem.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z podanych szacunkowych wartości opracowania.

3. Niniejsze zaproszenie do składania szacunkowych wartości opracowania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie od Państwa szacunkowych wycen nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 Wszelkich dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Aneta Mrożek – Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

– tel. 95 747 2022 wew. 235, e-mail: przyroda@powiatmysliborski.pl

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w zakresie oszacowania wartości zamówienia. 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Lipiec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia