* Bezpłatne porady z zakresu prawa pracy

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

 

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH

www.dwdzmysliborz.pl

 

 

LOKALIZACJA

Dom Wczasów Dziecięcych znajduje się w malowniczym zakątku Myśliborza. Widok z okien wychodzi na piękne Jezioro Myśliborskie. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się malowniczy park, przystań żeglarska, plaża, plac zabaw oraz stadion miejski.

 

 

BAZA

Dom Wczasów Dziecięcych jest w pełni przystosowany do realizacji zajęć opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Posiadamy 119 miejsc noclegowych w pokojach 2,3, 4 i 5  osobowych, 3 świetlice (sale lekcyjne), salę gimnastyczną i stołówkę.

 

Zdjęcia pokoi, łazienek, świetlic, stołówki, salki gimnastycznej, boiska

 

Na terenie posesji znajduje się boisko przeznaczone do gier i zabaw sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna), ogródek rekreacyjny oraz miejsce na boisko.

 

O NAS

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu jest placówką publiczną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Działa w oparciu o program „Zielonej Szkoły”, który jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty i Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Treści programu zostały dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, do ich rozwoju intelektualnego i psychofizycznego oraz ściśle skorelowane z poznanymi wcześniej przez dzieci wiadomościami.

 

Nauczyciele przyjeżdżający z dziećmi mogą liczyć na współpracę z miejscowymi wychowawcami w planowaniu programu pobytu.

Oferta programowa jest urozmaicona. Aktywne formy spędzania wolnego czasu związane są z bogatym wachlarzem zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz terenowych.

OFERTA - cennik
 
UWAGA "Promocja Zapraszamy"
 
Od miesiąca października 2012 r. do 31 marca 2013 r. Promocyjna cena pobytu grupy na zielonej szkole 15.00 os./dzień.
Cena zawiera nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i opiekę kadry pedagogicznej.
 
W miesiącach kwiecień - wrzesień cena pobytu wynosi 28.00 os/dzień

 

OFERTA- cennik

UWAGA  - PROMOCJA ZAPRASZAMY

 

Promocyjna cena pobytu grup w ramach zielonej szkoły (dotyczy również domów dziecka)

 

15 zł osobodzień

 

Oferta obowiązuje od października 2012r. do 31 marca 2013r. (z wyłączeniem ferii szkolnych).

 

Cena za pobyt w czasie ferii szkolnych i pozostałych miesięcy wynosi 28 zł (dla domów dziecka 16,80 zł).

 

 

Ceny zawierają nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), opiekę kadry pedagogicznej oraz opiekę nocną.

 

 

OFERTA WAKACYJNA

 

 Pobyt grup w ramach wypoczynku:

 

LIPIEC -cena 28zł za osobodzień - nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), opieka kadry pedagogicznej oraz opieka nocna

 

SIERPIEŃ - cena 50zł za osobodzień - nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).  W sierpniu placówka nie zapewnia opieki pedagogicznej i nocnej.

 

Proponujemy następujące formy wypoczynku:

 • turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z nauką
 • obozy integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • kolonie letnie
 • zimowiska
 • obozy sportowe.

 

 KONTAKT

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Ul. Marcinkowskiego 10

74-300 Myślibórz

tel/fax 095 747 2267

email: dwdz@autograf.pl

nip 597 172 97 75 regon 000826415

nr konta 17 8355 0009 0000 2701 2000 0001 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

EKWIPUNEK UCZESTNIKA:

Oprócz podstawowych przyborów toaletowych i ubrań każdy uczestnik powinien posiadać:

 • obuwie zmienne
 • halówki  (trampki)
 • strój sportowy
 • strój kąpielowy.
 • czepek na pływalnię

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 


 

Barlinek: Remont pokrycia dachowego w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
Numer ogłoszenia: 187314 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: KONSTRUKTOR Krystian Szydłowski , ul. Wylotowa 113, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 505 243 990.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/54.dhtml

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Wczasów Dziecięcych Myślibórz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: roboty rozbiórkowe montaż folii paroprzepuszczalnej, montaż łat i kontrłat, przemurowanie kominów. pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami. montaż instalacji odgromowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót o podobnym charakterze i wartości min 200.000 zł. Załącznik nr 4 i referencje.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 3 i uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z odpowiedniej izby.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Referencje nalezytego wykonania robót budowlanych o podobnym lub tozsamym charakterze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/54.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/54.dhtml lub w siedzibie zamawiającego: ul. Marcinkowskiego 10, 74-300 Myslibórz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat ul. Marcinkowskiego 10, 74-300 Myslibórz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja

Odpowiedzi : Dotyczy przetargu: Remont pokrycia dachowego w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Wynik postępowania

 

eURZĄD

bip

eboi

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Styczeń 2015  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia